E-learning/ การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิค

ตามที่กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ ที่ปรึกษา บริษัท เอส เอส ไอ เอ จำกัด

              ได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาระบบมาตรฐานหรือผลิตภาพในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปสู่สากล ภายใต้กิจกรรม 8.3-1 เพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมปีงบประมาณ 2562 ได้มีการจัดทำ E-learning เพื่อเป็นการเรียนรู้โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิค โดยมี หัวข้อในการเรียนรู้คือ มาตรฐานระบบ GMP&HACCP และ ISO9001:2015

Powered by MakeWebEasy.com